Conducere

Conducere:

  Membrii CA :
      Laura IFTIME –    Membru;
                  Florentin COTOROBAI – Membru;
                 Florin-Daniel DEMIAN –Membru;
                    Paul-Silviu ANGHEL –        Membru;
 Membrii CA beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 2600 lei conform Hot. AGA 32/15.12.2017
Director General Adjunct : Ion-Daniel ANTONESCU
Director Economic: Alina Gabriela STĂICULESCU