Conducere

Conducere:

  Membrii CA :
                   
    Florentin COTOROBAI – Presedinte;
Mihut NASTASACHEMembru;    
 Laura IFTIME – Membru;                 
   Paul-Silviu ANGHEL –        Membru;
 Membrii CA beneficiaza de o indemnizatie lunara bruta de 3137 lei conform Hot. AGA 32/15.12.2017
Director General Adjunct : Ion-Daniel ANTONESCU
Director Economic: Alina Gabriela STĂICULESCU